فایل محاسبه درصد سختی

برای دانلود فایل رو لینک زیر کلیک کنید 

دانلود کنید